ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА

НАЦИОНАЛНА АМАТЬОРСКА ЛИГА ПО ВОЛЕЙБОЛ „SPORT VOLLEY”

Да спортуваш е забавление, да помагаш е удовлетворение, да си герой е вдъхновение!

Спортувай с мисия!

 1. ОРГАНИЗАТОРИ И ЦЕЛИ НА ЛИГАТА
  1.1.       Национална любителска лига „Спорт волей” се организира от “Спорт Волей БГ”

1.2.       Турнирът се администрира от Организаторите чрез упълномощени за това координаторски екипи в градовете, в които се провежда.
1.3.       Турнирът има следните основни цели:
A.          Да популяризира волейболната игра и да повиши спортната култура в България.
B.          Да превърне дните на провеждане от кръговете на лигата в масови спортни празници.
C.          Да активира, забавлява и разтоварва волейболните фенове в страната.

2.           ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
2.1         Настоящата наредба определя вътрешните правила за установяване на дисциплинарните нарушения и наказания, както и налагането им с цел осигуряване на необходимите гаранции за защита на правата и интересите на всички отбори и техните състезатели, служебни и длъжностни лица в провежданите срещи на “Спорт Волей”.

2.2       Настоящата наредба определя основните принципи, организацията и провеждането на състезанията, задълженията на отборите и техните състезатели, както реда и сигурността на и извън волейболното игрище и процедурата по обжалванията.

2.3       Дисциплинарният правилник е задължителен за всички участници в “Спорт Волей”.

2.4       Отборите, техните състезатели и привърженици са длъжни да спазват принципите на Етичния кодекс, да се ръководят от принципите на лоялност, честност, почтеност, добронамереност и коректно поведение.

2.5       (1) Отборите носят отговорност за поведението на своите състезатели и привърженици.

(2) Отборите участници, техните състезатели и привърженици носят отговорност за всякакъв род произшествия и могат да бъдат обект на дисциплинарни наказания.

В случай, че този правилник не урежда по конкретен начин третирането на даден инцидент или провинение, Дисциплинарната комисия /ДК/ в лицето на организаторите на „Спорт Волей”, вземайки предвид духа и идеите на настоящата наредба, постановява своите решения.

2.6       Участниците в Лигата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящата Наредба за организиране и провеждане на Национална любителска лига „Спорт волей”
2.7       Наредбата се публикува на официалната интернет страница на лигата.
2.8       Организаторите си запазват правото да променят или допълват Наредбата, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната интернет страница на лигата .
2.9       С участието си в лигата участниците се обвързват с Наредбата и се съгласяват да спазват правилата, посочени в нея.

2.10     Специфичните условия за отделните дивизии са определени в съответните приложения.

 

 1. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1       Първенството се провежда отделно за мъжки и женски отбори. Навсякъде в

наредбата при споменаване на думата “първенство” се имат предвид поотделно и

мъжкото, и женското първенство в Националната лига на „Спорт Волей”.

3.2       Първенството се провежда при наличие на не по-малко от 6 отбора.

3.3       Срещите от първенството се провеждат в спортните зали определени или отговарящи на изисквания от организаторите на „Спорт Волей”.

3.4       В лигата могат да участват отбори от цялата страна, като ръководството на

„Спорт Волей” може да съдейства на всеки отбор за тренировъчна и представителна зала, за комплектоване и допълване на представителен отбор, тренировъчна и състезателна екипировка и др.

3.5       Първенството се провежда в няколко етапа, като схемата за съответните дивизии се уточнява на техническата конференция.

3.6       Програмата за първенството се изготвя след провеждането на техническата

конференция, когато се състои тегленето на жребия. До три дни след техническата

конференция програмата се изпраща по електронната поща на ръководителите на

отборите. Ако отбор не е съгласен с посочените в програмата дата или начален час

за някоя от срещите, неговият ръководител трябва да уведоми устно (по телефона)

и писмено (по електронната поща) ръководството на „Спорт Волей” в рамките на три дни след получаването на програмата.

3.7       Всички срещи се провеждат по Официалните волейболни правила на FIVB, които са в сила от 1 октомври 2015 година.

3.8       Срещите се обслужват от съдии, секретарски апарат, делегат (регионален кординатор), лекар, статистици и фотографи, като всички длъжностни лица се определят от ръководството на „Спорт Волей”.

3.9       Задължително е всеки отбор да има представителен екип – един и същ за всички състезатели на отбора.

На екипите трябва да има номера, поставени според изискванията на FIVB, като е

позволено за номера да се ползват 0, 00 и всички цели числа от 1 до 20. Ако някой

отбор изпитва затруднения с намирането на фирма, която да изготви екипите на

отбора, ръководителят на отбора може да се обърне към ръководството на „Спорт Волей”, за да бъде свързан с такава фирма.

Играчи, които не са в цветовете на отбора си или нямат номер, няма да бъдат допуснати до участие в мача, освен ако няма предварително разрешение от организаторите.

3.10     Време и място на провеждане на състезанието
Състезанието се провежда в:
– Редовен сезон, включва групова фаза: Есенен дял / Пролетен дял.
– Финална фаза /playoff/ (с пряка елиминация).

– Финални срещи.

3.11     Срещите от редовния сезон и финална фаза (плейофа) на състезанието се провеждат в залите на участващите отбори, осигурени от съответния отбор домакин за негова сметка;
Финалните срещи се провеждат в зала с възможност за посещение от зрители, която се осигурява от Организаторите на „Спорт Волей” или отбор от финалните срещи, който може да покрие разходите за всички мачове и залата отговаря на изискванията от организаторите.

3.12     Състезанието се провежда на територията на България; При заявки от шест и повече отбора от близки населени места в един регион се сформира регионална група. Според броя на отборите се организира жребий и се изготвя схема на състезанието.
3.13     Официалната топка, с която се провеждат срещите от състезанието, e Mikasa MVA 200 и се осигурява от отбора домакин. Ако домакинът не може да осигури такава топка, може да се играе с предоставена такава от госта или предварително да е поискано съдействие от Организаторите на „Спорт Волей”. При липса на такава срещата може да се проведе и с Mikasa MVP200.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1       Минималната възраст за участие е 16 години.

4.2       Право на участие имат всички отбори, които могат да осигурят минимален брой участници, като минималният брой състезатели в даден отбор е 7, а максималният е 20.

4.3       Право на участие има всеки, който е физически и психически здрав и е редовно регистриран в „Спорт Волей”.

4.4       Всеки отбор има право да участва само в един квалификационен турнир, единствено в града, в който се е записал първоначално по свой избор.

4.5       Всеки отбор трябва да има собствено наименование. Не се допускат до участие отбори с имена накърняващи добрите нрави, морала или законоустановения ред, подтикващи към насилие, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда. В случай че наименованието на отбора не отговаря на тези условия, Организаторите си запазват правото да изискат от отбора да промени името си, а в случай на отказ – да откажат регистрация и участие на отбора.

4.5       Задължително за всеки отбор в „Спорт Волей ” да има екип с номера на фланелките и емблема (лого). Състезатели, които не са в цветовете на отбора си и/или нямат номер, няма да бъдат допуснати до участие в срещата, освен ако нямат изричното разрешение от организаторите.

Отбор, който няма номера на екипите си няма да бъде допуснат до участие в срещата и ще му бъде присъдена служебна загуба, като трябва да заплати цялата сума по разходите за мача. Изключение правят отборите, които имат разрешение от организаторите на „Спорт Волей ”.

4.6       Отборът излъчва представител, който представлява отбора пред останалите представители и организаторите.

4.7       Право да участват в Турнира имат всички отбори, които отговарят на изискванията на тази Наредба, и са регистрирани от своя капитан за участие на официалната интернет страница на Лигата при спазване на утвърдената от Организаторите процедура. Задължително се прилагат и снимки в електронен формат на всеки играч.

4.8       Състезател може да бъде регистриран за участие в Лигата в официалната интернет страница само един път. Не е необходима нова регистрация на регистриран участник в случаите на трансфер, уредени в настоящата Наредба. По време на провеждането на всеки от кръговете не се допуска преместване на състезател в друг отбор, както и не се допуска регистриране на състезател от отпаднал отбор в отбор, който продължава участието си в лигата, освен в периода на трансферен прозорец, както е уредено в Наредбата.

4.9       Всички отбори подписват декларация, с подписването на която се съгласяват с правилата и условията за участие в“Спорт волей”, както и „Декларация за освобождаване от отговорност”. „Декларацията за освобождаване от отговорност“ се подписва лично от всеки съзтезател. В случай, че състезателят е непълнолетен, декларацията се попълва от негов родител или настойник. Ако състезател не се е подписал на декларацията и въпреки това вземе участие в среща на своя отбор, то отборът ще бъде наказан с предупреждение за наказание. При повторно нарушение отборът ще бъде наказан с отнемане на 3т. от актива му.

4.10     Преди началото на всяка среща всички състезатели подлежат на проверка от длъжностното лице на мача. При съмнение за самоличността на даден състезател, делегатът (кординатора) или съдията има право да изиска документ за самоличност на състезателя за проверка.  Длъжностното лице няма право да задържа предоставения му за проверка документ за самоличност. Длъжностното лице, извършващо проверката има право да не допусне състезател в срещата в следните случаи: има различен екип от обявения; няма номер на фланелката; не представя документ за самоличност за проверка или индивидуалната карта картотека; употребил е алкохол преди срещата.

 

* Специфичните условия за отделните групи са определени в съответните приложения.

 

Групите ще бъдат сформирани в зависимост от категорията, посочена от отбора във формуляра за записване, както следва:

 1. Група „Профи” (А1)
 2. Група „Младежите” – отбори само от подрастващи „Академията” от 16 до 18 г. (А2)
 3. Група „Любителите” (Б1)
 4. Група „Бранд” – Бизнес лига (Б2)
 5. Група „Любителките” – Женска лига (В)
 6. Група „Легендите” – Отбори само от ветерани след 35 години. (Г)

 

 1. РЕГЛАМЕНТ:

5.1       Зали:

Отборите могат да участват в състезанието, ако имат подходяща за това зала според изискванията, описани в приложението за съответната дивизия. Отборите могат да заявят съдействие от Организаторите за зала за домакинските си срещи.  За финалните срещи Организаторът е длъжен да осигури зала с възможност за посещение на зрители.
5.2       Финансиране:

Преди началото на сезона всеки отбор предплаща последните си две срещи (депозит) най-късно в деня на жребия, необходимата сума е описана в приложението за съответната дивизия. Депозитът се възстановява на отбора след края на последната му среща. При необходимост от депозита се удържат неплатени суми за глоби и дисциплинарни нарушения.

Всички отбори заплащат еднократна административна такса (картотека) в зависимост от броя играчи, които е картотекирал, като таксата се определя по таблица 1.1
Общ брой играчи при първоначално записване: 

 

Общ брой играчи при първоначално записване за всеки сезон: Лева на играч
Групи: (А1 – Б1 – Б2 – В)7 – 14 играча 40 лв.
Групи: (А1 – Б1 – Б2 – В)14 – 20 играча 35 лв.
Група (А2) „Младежите”7 – 20 играча 25 лв.
Група (Г) „Легендите”7 – 20 играча 30 лв.
При трансвер: 30 лв.

 

Средствата се използват за разходи по организацията на лигата.

* При изгонване или напускане на даден отбор от лигата, предплатената такса (депозит) не се възстановява.

 

Отборът домакин заплаща изцяло хонорарите на съдийската бригада за срещите от редовния сезон и хонорарите на съдийската бригада за фазата на плейоф, такса делегат (регионален кординатор), наем на зала при необходимост. Осигуряват медицински представител. описани в приложението за съответната дивизия.
При трети мач за фазата на плейоф хонорарите на съдийската бригада и административните разходи се разделят по равно между двата отбора.
При срещи извън населено място, в което има съдийска колегия, отборът домакин заплаща освен съдийския хонорар и 10 (десет) лева командировъчни на всеки член на съдийската бригада. Ако съдийската бригада е от съответното населено място, командировъчни не се начисляват.
5.3       Съдии:

Националната съдийска комисия по волейбол, със съдействието на Организаторите и въз основа на графика за провеждане на срещите от състезанието, осигурява съдийски бригади за срещите, които включват: първи, втори съдия и секретар съответни категории, описани в приложението за съответната дивизия;
По възможност за всяка среща на даден отбор съдиите е добре да са различни;
Контестации за съдийски отсъждания се разглеждат от Дисциплинарната комисия след подадена своевременно контестация, внесена такса за разглеждане и предоставен видео запис на срещата съгласно условията в ДП;
За финалните срещи Организаторите, със съдействието на Националната съдийска комисия по волейбол, осигурява съдии национална или по-висока категория;
Съдиите и секретарят на съответната среща следят за правилното провеждане на срещата и коректното попълване на протокола;
Съдиите съхраняват протокола от срещата и го предават на Организаторите (регионалните кординатори – делегати) до 7 (седем) дни след срещата;
При неявяване на съдия и/или секретар на среща, представителят на отбора уведомява Организаторите или (регионалния кординатор), а те от своя страна уведомяват Националната съдийска комисия по волейбол, която следва да наложи съответното наказание на неявилия се съдия, съобразно своя вътрешен правилник;
При неявяване на съдия и/или секретар на среща такса за неявилия се съдия не се заплаща.
При непроведена среща по вина на някой от отборите (служебна загуба поради неявяване) се заплаща 50% от съдийската такса за съответната дивизия.

 

 • Състав на отборите (Картотекиране):

Всеки отбор може да регистрира при подаване на заявката си за участие в състезанието до: 20 (двадесет) човека

При регистрацията на отбора се предоставя обща снимка, както и индивидуални снимки на всеки състезател, подходящи за изготвяне на картотека на отбора;
Въз основа на подадената заявка, Организаторите изготвят картотека за всеки отбор с регистрираните състезатели. Картотеката съдържа име и фамилия, състезателния номер и снимка на всеки регистриран играч на съответния отбор.
Преди началото на всяка среща, представителят на отбора предоставя на съдийската бригада картотеката на отбора и определя до 14 (четринадесет) състезатели, които ще вземат участие в съответната среща, като имената им се записват в протокола за срещата; играчи, които не са записани в протокола преди срещата, нямат право да вземат участие в съответната среща.
При не представена картотека на отбора на съдийската бригада до 15 минути след началния час на мача, на отбора без картотека се записва служебна загуба.
Право да играят в отбора имат само официално картотекираните състезатели. При нарушение на тази точка (правило), всички срещи, в които е участвал нерегистриран състезател, се записват като загуби за отбора.

 

– В отборите участници в (А1) дивизия имат право да участват представителни отбори и студентски представителни отбори с максимум 3 (трима) състезатели, картотекирани като състезатели в Българска федерация по волейбол за сезон 2015-16 от Висша лига и АНВГ и/или имали картотека 2014-15 година. Максимум 3 (трима) подрастващи от 16 -18 години имащи картотека през сезоните 2015-16 година и/или имали картотека 2014-15 година. Както и регистрирани отбори от любителска лига на „ Волей Мания” очастващи през сезон 2015-16 година във (А1) дивизия и отговарящи на изикванията на тази наредба.

При нарушение на тези точки всички срещи, в които са участвали състезатели нарушаващи тези условия, се записват, като загуби за отбора;

 

– В отборите участници в (А2) дивизия имат право да участват представителни отбори и ученически представителни отбори със състезатели, картотекирани като състезатели в Българска федерация по волейбол за сезон 2015-16 г. и/или имали картотека 2014-15 година. Като минималната възраст е 16 години, а максималната 18 години. Нямат право да участват състезатели с навършени 18 години  в годината на провеждане на първенството.

При нарушение всички срещи, в които е участвал този състезател, се записват като загуби за отбора.

 

– В отборите участници в (Б1, Б2, В, Г) дивизия нямат право да участват състезатели, картотекирани като състезатели в Българска федерация по волейбол за сезон 2015-16 и/или 2014-2015 година, с изключение всеки отбор от (Б1, В) дивизия може да картотекира по 3 (трима) състезатели, имали картотека 2013-14, но които да нямат картотека 2014-15 и по един състезател картотекиран като юноша и навършени 16 години в годината на първенството. Имат право да участват и регистрирани отбори от любителска лига на „ Волей Мания” очастващи през сезон 2015-16 година във (Б1, Б2) дивизия и женската дивизия и отговарящи на изикваниата на тази наредба.

При нарушение на тези точки всички срещи, в които са  участвали тези състезатели, се записват като загуби за отбора.
– Между двата дяла на Есенен дял / Пролетен дял могат да се правят промени в състава на отбора (трансвери) и нови картотеки, но нямат право преди и по време на Финална фаза /playoff/ и финали.
При необходимост от проверка на даден състезател представителят на отбора е длъжен да съдейства на Организаторите с необходимата за проверката допълнителна информация. В случай, че представителят на отбора не окаже съдействие на Организаторите и ДК, последните имат право да вземат решение по собствена преценка на базата на информацията, с която разполагат, дори и тя да не е безспорна.

 

– При трансфер играча не трябва да е записан за друг отбор в турнира. Ако играча е отписан от предишният си отбор със служебна бележка, може да премине в друг отбор без ограничения.  Ако отбор се разпадне или откаже от участие в „Спорт Волей” играчите му могат да бъдат записвани в други отбори без ограничения.

Ако играч от отбор „А” иска да премине в отбор „Б”, то той е задължен да уведоми отбора, който напуска в 7 дневен срок преди напускането си. Преминаването  от  един отбор в друг става само в трансферния прозорец на „Спорт Волей”. Представител на Лигата ще се свърже с отборите за проверка.

 

 

* За всеки картотекиран състезател в Лигата организаторите на „Спорт Волей” даряват по 5 лв. за кампанията на „HOLIDAY HEROES” – Спортувай с мисия!

Да спортуваш е забавление, да помагаш е удовлетворение, да си герой е вдъхновение!

 

5.5       Провеждане на срещите:
С
рещите се провеждат в съответствие с действащите международни правила за волейбол;
Организаторите съставят график за провеждане на лигата след изтеглянето на жребия за всички дивизии;
– Отборите се срещат по два пъти – „домакин“ и „гост“.

– Всеки отбор трябва да осигури зала за домакинските си срещи за достатъчно време за мач от пет гейма, с регламентираните от правилника технически почивки, както и залата да е достъпна най-малко 30 (тридесет) минути преди началото на мача;
– Гостуващият отбор трябва да се яви в съответната зала в деня и часа съгласно графика за провеждане на срещата;
– Часът посочен в графика на срещите е началният час на започване на мача;
– Мачът започва най-късно 15 (петнадесет) минути след часа, посочен в графика на срещите. При нарушение на това правило се записва служебна загуба на закъснелия отбор и се отнема 1 (една) точка от актива на отбора;

– Най-малко 15 минути преди обявения начален час на всяка среща ръководителят на

всеки от участващите в срещата отбори е длъжен да представи на секретарската

маса тимов лист на отбора за предстоящата среща и едновременно с това да внесе

такса за срещата в размер зависимост от представителната дивизия в която участва. Възможно е таксата да бъде намалена през сезона, ако ръководството на “Спорт Волей” осигури финансиране от спонсори.

– В тимовия лист трябва да бъдат вписани имената и състезателните номера на

всички правоспособни състезатели от отбора, които желаят да вземат участие в

срещата, като броят на имената на състезателите в тимовия лист трябва да бъде

най-малко 6 и най-много 14.

– Имената на състезателите трябва да бъдат подредени по възходящ ред на

състезателните им номера, като след името на капитана на отбора трябва да се

впише съкращението „(КАП)“.

– В тимовия лист трябва да бъдат вписани и имената на всички останали членове на

отбора (не повече от 6 лица – треньор, помощник-треньор и придружители на

отбора), които имат право да стоят в зоната на отборната скамейка.

– За да започне всяка среща, всеки отбор трябва да разполага най-малко с 6-има

правоспособни състезатели, готови за игра.
– Представителят на отбора домакин трябва да съобщи резултата от срещата на Организаторите или (регионалния координатор) и/или да го публикува на e-mail: sportvolley@mail.bg  не по-късно от 3 (три) дни след провеждането на съответната среща;
– При възможност организаторите изпращат свой представител координатор на всяка среща.
– Организаторите не осигуряват лекар по време на организираните срещи и не носят отговорност за травми, настъпили по време на състезанието.
– Организаторите не осигуряват охрана по време на срещите. За сигурността преди, по време и след срещата е отговорен отборът домакин.

 

 • Точки:
  За всяка среща на отборите се присъждат точки, както следва:
  за победа с 3:0 и 3:1 – 3 (три) точки;
  за загуба с 3:0 и 3:1 – 0 (нула) точки;
  за победа (загуба) с 3:2 – 2 (две) точки за победителя и 1 (една) точка за загубилия;
  за неявяване на отбор или непълен отбор (по-малко от шест състезателя) и при служебна загуба – отнема се една точка (-1).

 

5.7       Пренасрочване и неявяване:
Всеки отбор има право да пренасочи до ДВЕ срещи от състезанието за мъжката лига;
Пренасрочването трябва да бъде съгласувано с представителят на противниковия отбор и Организаторите в писмен вид на официалната електронна поща не по-малко от 3 (три) дни преди срещата.
– За пренасрочване пoискано и съгласувано  до 3  дни преди определените за мача дата и час отбора поискал преместването дължи такса от 40 лв.
– За пренасрочване пoискано и съгласувано по-малко от 3 дни преди определените за мача дата и час отбора поискал преместването дължи такса от 80 лв.
В противен случай срещата се провежда съгласно графика;
– При не платена такса пренасрочване отбора губи право да пренасрочва други срещи.
– Представителите на двата отбора, със съдействието на Организаторите, трябва да се споразумеят за датата и часа за пренасрочване на срещата. Представителят на отбора, искащ пренасрочването, трябва да съобщи общото решение за пренасрочването на Организаторите преди срещата. Ако отборите не могат да се споразумеят по някаква причина за пренасрочването, то срещата се провежда по предварително одобрения график;
– Една и съща среща може да бъде пренасрочвана само веднъж;
– Отборът, които молят за пренасочване, трябва да съдейства, ако има възможност за това;
– Датата за пренасрочване трябва да е в рамките на максимум следващия кръг от състезанието;

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
  6.1 Участие:
  В Националната волейболна лига „Спорт Волей” право да участва има всеки отбор, отговарящ на изискванията на настоящия правилник.
  Мъжка НЛВЛ: Ограничения по пол и възраст няма.
  Женска НЛВЛ: Не се допускат мъже в отборите, ограничения по възраст няма.

6.2       За участие в състезанието отборите са длъжни:
Да подадат заявка за участие в състезанието по електронен път преди крайния срок  31.10.2015 г.

Да заявят зала за провеждане на срещи като домакини или да заявят съдействие за зала от Организаторите. Ако не са заявени зали, заявката се счита за недействителна.
При заявено съдействие за зала от Организаторите, заявката за съдействие се счита за валидна след внасяне авансово на дължимата сума за домакинските мачове за осигурената зала. В случай, че отборът се откаже да ползва осигурената от Организаторите, до техническата конференция се възтановява 70% от сумата.
При заявено съдействие от Организаторите за осигуряване на зала, отборът трябва да внесе таксата за залата:
– по банков път до 31.10.2015 г
– в брой на техническата конференция.
за всички срещи, на които отборът е домакин, според графика за провеждане на НЛВЛ.
В противен случай се счита, че отборът се отказва от осигурената от Организаторите зала.
Да имат зала, отговаряща на изискванията на Организаторите, за съответната дивизия
Да имат представител на отбора, с който се съгласува: графикът на срещите, промените в графика, промяна в правилника, обсъждане решения на Организаторите.
В жребия за определяне на графика на състезанието участват само отборите, внесли депозита за участие и чиито представител на отбора присъства на тегленето на жребия.

 

6.3       Декларации и задължения на участващите отбори и състезатели:
С подаването на заявката всеки отбор, в лицето на своя представител, се съгласява напълно с условията на настоящия Правилник и декларира своето съдействие за провеждането на състезанието.
С подаването на заявката представителят на всеки отбор декларира, че е получил добросъвестно личните данни на членовете на своя отбор, информирал ги е за целите, за които ще бъдат използвани, и има тяхното съгласие да ги предоставя на трети лица, включително пред Организаторите.
Състезателите, участващи в НЛВЛ, са длъжни да спазват добрия тон в отношенията с противниковите играчи и съдиите и да спазват стриктно разпорежданията на последните.
Спазване на изискванията към екипировката на отбора, описани подробно в приложението за съответната дивизия.
Отборът домакин е длъжен да заплати съдийските хонорари най-късно 15 (петнадесет) минути преди началото на срещата на присъстващите членове на съдийската бригада.
При служебна победа/загуба отборът домакин заплаща половин съдийска такса.
6.4       Права и задължения на представителя на отбора:
Представлява отбора при контактите с останалите отбори и Организаторите.
– трябва да предостави телефон и електрона поща (по желание Skype, Facebook…), на които да може винаги да се осъществи връзка с него;
– представителят на отбора трябва да предостави на Организаторите в случай на необходимост координатите на още един представител от своя отбор, който да поеме неговите задължения в случай на невъзможност на изпълнение на последните от основния представител. Когато не са осигурени данни на втори представител на отбора и ако Организаторите не могат да се свържат с представителя, отговорността от последствията за отбора се носи от представителят на отбора
– участва в събранията на представители на отборите;
– информира и осигурява присъствието на отбора си за срещите от графика на НЛВЛ (евентуалните промени);
– задължително присъства на Техническата конференция преди началото на лигата;
– позицията му се счита от Организаторите за позицията на отбора, който представлява;
– представителят на отбора и неговият заместник са единствените контактни лица от гледна точка на Организаторите.

– преди началото на всяка среща предоставя на съдийската бригада картотеката на отбора и определя не повече от 14 (четринадесет) състезателя, които ще вземат участие в съответната среща;
– представителят на отбора домакин трябва да съобщи резултата от срещата на Организаторите и/или да го публикува в официялен емейл, не по-късно от три дни след провеждането на съответната среща;
– при искане за отлагане на среща представителя на отбора уведомява за исканото отлагане представителя на другия отбор и Организаторите едновременно в писмена форма на официалните електронни пощи;
– при отлагане на среща Организаторите информират съдийската бригада и със съдействието на Националната съдийска комисия по волейбол осигурява такава за отложената среща;

ПРИЛОЖЕНИЕ: (А1) ДИВИЗИЯ

 1. Изисквания към залата
  – височина до тавана не по-малко от 6.5 м.,
  – разстояние от страничните линии до стената не по-малко от 2 м.,
  – разстояние от линията за изпълнение на начален удар до стената не по-малко от 3 м.;
  – настилка, позволяваща на състезателите да се хвърлят и приплъзват, без да се наранят; (настилки като: бетон и тартан не отговарят на изискванията)2. Екипировка на отбора:
  – отборът трябва да има еднакви като цвят и модел екипи.
  – на екипите на състезателите трябва да имат състезателен номер отпред и отзад на фланелката.
  – в случай, че отборът има в състава си либеро, то трябва да бъде с екип, чийто цвят е ясно различим от цвета на екипите на останалите играчи.

  3. Съдийска бригада:
  – първи и втори съдия, I-ва и/или II-ра категория, и секретар;
  – такса за срещите от редовния сезон: 25 лева на съдия и 15 лева на секретар, 15 лв. делегат (регионален кординатор) или общо 80 лева за цялата съдийска бригада на мач;
  – такса плейофи:
  1/4 финали – 30 лева на съдия, 15 лева на секретар, 15 лв. делегат (регионален кординатор) или общо 90 лева за цялата съдийска бригада на мач.
  1/2 финали – 40 лева на съдия, 20 лева на секретар, 20 лв. делегат (регионален кординатор) или общо 120 лева за цялата съдийска бригада на мач.

  4. Такса за участие в турнира:
  Такса за участие в лигата няма. Тя се определя на база на картотекирани състезатели. Преди началото на сезона всеки отбор предплаща последните си две срещи (депозит) от 240 лв. най-късно в деня на жребия.

 

* На всеки мач от Първенството в отделните дивизии на Лигата 5 лв. от хонорарите на делегата (регионален кординатор) отиват за награден фонд на шампиона за подкрепа на предварително заявена кампания за подобряване на материално техническата среда във волейбола конкретно населено място/зала или др. в началото на сезона от всеки регистриран отбор.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: (Б1 – Б2 – В – Г) ДИВИЗИИ

 1. Изисквания към залата
  – височина до тавана не по-малко от 6 м.,
  – разстояние от страничните линии до стената не по-малко от 1.5 м.,
  – разстояние от линията за изпълнение на начален удар до стената не по-малко от 2.5 м.;2. Екипировка на отбора:
  – играчите трябва да имат състезателен номер на фланелките си.
  – в случай, че отборът има в състава си либеро, то трябва да бъде с екип, чийто цвят е ясно различим от цвета на екипите на останалите играчи

  3. Съдийска бригада:
  – първи и втори съдия, III-та и/или II-ра категория, и секретар;

– такса за срещите от редовния сезон: 20 лева на съдия и 15 лева на секретар, 15 лв. делегат (регионален кординатор) или общо 70 лева за цялата съдийска бригада на мач;
– такса плейофи:
1/4 финали – 25 лева на съдия, 15 лева на секретар, 15 лв. делегат (регионален кординатор) или общо 80 лева за цялата съдийска бригада на мач.
1/2 финали – 30 лева на съдия, 20 лева на секретар, 20 лв. делегат (регионален кординатор)  или общо 100 лева за цялата съдийска бригада на мач.

 1. Такса за участие в турнира:
  Такса за участие в лигата няма. Тя се определя на база на картотекирани състезатели. Преди началото на сезона всеки отбор предплаща последните си две срещи (депозит) от 200 лв. най-късно в деня на жребия.

 

* На всеки мач от Първенството в отделните дивизии на Лигата 5 лв. от хонорарите на делегата (регионален кординатор) отиват за награден фонд на шампиона за подкрепа на предварително заявена кампания за подобряване на материално техническата среда във волейбола конкретно населено място/зала или др. в началото на сезона от всеки регистриран отбор.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: (А2) ДИВИЗИЯ

 1. Изисквания към залата
  – височина до тавана не по-малко от 6 м.,
  – разстояние от страничните линии до стената не по-малко от 1.5 м.,
  – разстояние от линията за изпълнение на начален удар до стената не по-малко от 2.5 м.;2. Екипировка на отбора:
  – играчите трябва да имат състезателен номер на фланелките си.
  – в случай, че отборът има в състава си либеро, то трябва да бъде с екип, чийто цвят е ясно различим от цвета на екипите на останалите играчи

  3. Съдийска бригада:
  – първи и втори съдия, III-та и/или II-ра категория, и секретар;

– такса за срещите от редовния сезон: 15 лева на съдия и 10 лева на секретар, 10 лв. делегат (регионален кординатор), 15 лева лекър или общо 65 лева за цялата съдийска бригада на мач;
– такса плейофи:
1/4 финали – 20 лева на съдия, 15 лева на секретар, 10 лв. делегат (регионален кординатор), 15 лева лекър или общо 80 лева за цялата съдийска бригада на мач.
1/2 финали – 20 лева на съдия, 15 лева на секретар, 10 лв. делегат (регионален кординатор), 15 лева лекър или общо 80 лева за цялата съдийска бригада на мач.

 1. Такса за участие в турнира:
  Такса за участие в лигата няма. Тя се определя на база на картотекирани състезатели. Преди началото на сезона всеки отбор предплаща последните си две срещи (депозит) от 160 лв. най-късно в деня на жребия.

 

* На всеки мач от Първенството в отделните дивизии на Лигата 5 лв. от хонорарите на делегата (регионален кординатор) отиват за награден фонд на шампиона за подкрепа на предварително заявена кампания за подобряване на материално техническата среда във волейбола конкретно населено място/зала или др. в началото на сезона от всеки регистриран отбор.

 

 

 1. ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК И ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

7.1       ОБЩИ КЛАУЗИ:

Дисциплинарните нарушения са всички онези действия или бездействия, които нарушават реда, дисциплината и пречат за нормалното протичане на волейболната среща.

 

7.1.1    Дисциплинарният правилник определя правилата, по които Дисциплинарната комисия („ДК”) на Националната лига „Спорт Волей” („НЛВЛ” или „Лигата”) или съответният друг компетентен орган установява дисциплинарните нарушения и налага наказания за тяхното извършване.
7.1.2    Разпоредбите на Дисциплинарния правилник и наложените от ДК или от съответния друг компетентен орган наказания са задължителни за отборите-участници в състезанията от спортния календар на „НЛВЛ”,  както и за състезателите, треньорите и ръководителите (водачите) на отборите.
7.1.3    Дисциплинарният правилник възприема като най-високи ценности феърплея във волейбната игра, почтеното, честно и коректно отношение на и извън терена между състезатели, треньори, ръководители (водачи), длъжностни лица и публика,  въздига Правилата на играта волейбол като задължителни за спазване от лицата, ангажирани с функции и роля в първенствата, и определя за цел на приемането и прилагането си от ДК и другите органи на „НЛВЛ” налагането с всички сили и допустими средства на принципите и духа на честната игра и отношения в първенствата и турнирите, свързани с Лигата или администрирани от нея или от нейни помощни органи и функционери.
7.1.4    (1) Отборите-участници в Лигата отговарят за действията и поведението на своите състезатели, треньори, ръководители (водачи) и други свързани с тях лица, включително привърженици – около, на и извън терена; преди, по време и след футболните срещи; на и извън спортните съоръжения, на които се провеждат мачове под егидата на или свързани с Лигата; по повод или без връзка с конкретна футболна среща, включително по отношение на деяния, извършени извън времето на провеждане на срещи от програмата на „НЛВЛ”  и извън местата, определени за това, както и спрямо поведение, изразяващо се във вербална или писмена комуникация, в дискусии на живо или в интернет, винаги когато съответните действия и поведение са във връзка с качеството на лицата като ангажирани с отбор или с Лигата.
           (2) Отговорността по ал. 1 се носи и лично от всеки състезател, треньор, ръководител (водач), друг функционер, привърженик и зрител, когато става въпрос за негови действия и поведение, попадащи в хипотезите на предходната алинея.
7.1.5    За инциденти, деяния или провинения, неупоменати в настоящия Дисциплинарен правилник, както и за упоменати такива, за които не са предвидени съответни наказания или в случай че не са изписани конкретни и изрични правила за определени ситуации, ДК на „НЛВЛ”- „Спорт Волей”, с оглед на духа на Лигата, феърплея, както и във връзка с регламента за провеждане на съответното състезание, има правомощия да постанови решение ad hoc по всеки такъв казус.

 

7.1.6    Дисциплинарните нарушения по смисъла на настоящия Дисциплинарен правилник са следните:

– Неспазване на Правилата на играта волейбол;

– Неспортсменско поведение;

– Показване на несъгласие със съдията на мача чрез обидни думи или уронващи престижа действия;

– Лошо отношение към останалите участници в състезанието;

– Забавяне подновяването на играта;

– Груба игра;

– Използване на дързък, обиден или оскърбителен език или жестове;

– Проява на дискриминационно, расистко или по какъвто и да е начин различно от общоприетото отношение към лица, отбори или институции;

– Нарушаване реда и сигурността в игрално или неигрално време.

– Нарушаване на регламента или на други задължителни правила на Лигата –  „Спорт Волей”.

– Участие във волейболната среща в очевидно нетрезво състояние;

7.1.7    Наказания се налагат за нарушения от следните видове:
1. персонални нарушения, извършени от конкретни лица;
2. отборни нарушения;
3. нарушения за официално предупреждение;
4. нарушения за изгонване;
5. нарушения за лишаване от състезателни или други права за определен период от време или завинаги;
6. нарушения, извършени, докато топката е в игра;
7. нарушения, извършени при спряна игра по време на срещата;
8. нарушения, извършени извън игровото време (преди срещата, в почивката между геймовете или след срещата);
9. нарушения, извършени извън игралното поле;
10. нарушения, извършени в интернет-пространството;
11. дискриминационни, расистки или прояви на различно третиране на лица, отбори или институции.

7.2       ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ НАРУШЕНИЯ

7.2.1    Дисциплинарните нарушения се установяват от ДК по доклад(и) на длъжностните лица (ръководещ съдия; делегат – кординатор), назначени от Лигата за съответната среща от програмата на съответното състезание от спортния календар на „Спорт Волей”. Без да е налице доклад на длъжностно лице, ДК не се счита за надлежно сезирана за извършено дисциплинарно нарушение и не се произнася по установяването на такова.
7.2.2    Допуска се установяване на дисциплинарни нарушения и по доклад на съответния отговорник (главен организатор) на състезанието или лигата (групата), част от програмата на която е волейболната среща, при спазване на процедурните изисквания на предходната алинея.
7.2.3    Не се допуска установяване на дисциплинарни нарушения само по видеозапис. Същият може да служи като допълнително доказателство за установяване на дисциплинарното нарушение във фазата на разглеждане на съответното провинение, но само когато ДК е била надлежно сезирана с доклад от лицата по ал. 1 и ал. 2 по-горе. Предоставените на ДК от трети лица на видеозаписи, публикуваните в интернет-пространството или получени по друг начин видеозаписи не представляват средство за сезиране на ДК и същите се оставят без последствия.
7.2.4    Докладите следва да бъдат предоставени на разположение на ДК по инициатива на съответните длъжностни лица или при поискване от ДК, но не по-късно от 48 часа от приключването на конкретната среща. Доклади, предоставени след срока по предходното изречение, не представляват надлежно сезиране на ДК и комисията не следва да ги разглежда и да се произнася по тях. Длъжностните лица, които при поискване от ДК не са предоставили докладите си в срока, посочен по-горе, подлежат на наказание от съответния компетентен ръководен орган на „Спорт Волей”.
7.2.5    Докладите на длъжностните лица трябва да съдържат описание на фактите и обстоятелствата на извършване на нарушението, без да включват мнение, гледна точка или квалификации по настоящия Дисциплинарен правилник.
7.2.6    Компетентна да установи и да квалифицира дисциплинарните нарушенията при надлежно сезиране е само ДК.
7.2.7    ДК, по своя преценка, може да поиска и допълнителни доклади, видеозаписи (ако има такива) или други доказателства, включително може да изслуша замесените в инцидента страни или техните представители.

7.3       ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Дисциплинарните наказания са:
1. официално предупреждение с показване на жълт картон;
2. предупреждение с показване на червен картон;
3. изгонване от техническата зона на резервни състезатели с показване на червен картон;
4. отстраняване от техническата зона на треньори, ръководители (водачи) и други функционери или представители на отборите, както и на зрители с невъздържано поведение;
5. предупреждение от „Спорт Волей”.
6. лишаване от състезателни права (ЛСП);
7. лишаване от право на изпълнение на функции в техническата зона;
8. отнемане на точки от актива на отбора;
9. предупреждение за изваждане от Лигата за сезона;
10. изваждане от Лигата за сезона;
11. предупреждение за изваждане от Лигата;
12. изваждане от Лигата.

7.4       НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ НАКАЗАНИЯ

7.4.1    За допуснати дисциплинарни нарушения от състезатели, треньори, ръководители (водачи) и други функционери на отборите в течение на подготовката, провеждането и след приключването на футболните срещи, както и в останалите случаи, предвидени в настоящия Дисциплинарен правилник, се налагат съответните дисциплинарни наказания. Показаните по време на срещи от редовния сезон на „Спорт Волей” наказателни картони важат и за допълнителните турнири на „Спорт Волей” и обратно.
7.4.2    Наложените наказания са валидни за непосредствено следващите влизането на наказанието в сила срещи от редовната програма на съответното състезание. При две или повече несъстояли се последователни срещи не по вина на отбора, на чийто състезатели са били преди това наложени наказания, последните отпадат. За несъстоял се мач се счита отложеният такъв, както и среща, приключила със служебна победа.
7.4.3    Наказания могат да се налагат и за нарушения, извършени по време на срещи извън състезанията от спортния календар на „Спорт Волей”, в случай че на тях са били назначени длъжностни лица от административни, съдийски или спортно-технически органи на Лигата.
За извършени и установени по надлежния ред дисциплинарни нарушения на виновните се налагат дисциплинарни наказания, съобразени с вида, характера и степента на извършеното, по преценка само и изцяло на Дисциплинарната комисия, решенията на която са окончателни.

7.4.4    Показаните на състезателите жълти картони за извършени от тях дисциплинарни нарушения в рамките на съответното състезание от календара на „Спорт Волей”, в случай че няма други специални правила, валидни за състезанието, се натрупват и водят до налагането на следните дисциплинарни наказания:
1. при получаване на 3-ти жълт картон – ЛСП за 1 среща;
2. при получаване на 5-ти, 7-ми, 9-и и т.н. (на всеки следващ втори жълт картон) – ЛСП за 2 срещи.
При получаване на второ официално предупреждение в рамките на една и съща среща, водещо до показване на червен картон, респективно при получаване на директен червен картон, ДК задължително лишава състезателя от състезателни права за една среща, ако нарушението не подлежи на по-сериозна санкция.
7.4.5    Показаните на състезателите червени картони за извършени от тях дисциплинарни нарушения в рамките на съответното състезание от календара на „Спорт Волей”, в случай че няма други специални правила, валидни за състезанието, не се натрупват.
7.4.6    Играч може да получи дисциплинарно наказание „предупреждение от „Спорт Волей”, по повод на което не се вземат допълнителни дисциплинарни мерки, когато е наложено за първи път. При следващо предупреждение от „Спорт Волей” обаче на съответния играч се налага наказание ЛСП за 3 срещи.
7.4.7    За червен картон и/или по доклад за бутане, блъскане, настъпване, насилствено поведение (без удар) или опит за такива спрямо съдия и/или длъжностно лице от „Спорт Волей”, на състезателя, служебното лице от съответния отбор или лицето-извършител се налага задължително минимално наказание ЛСП или лишаване от съответните други права за срок от 5 срещи и/или до края на оставащия полусезон или фаза на лигата.
7.4.8    За червен картон и/или по доклад за удар или опит за такъв спрямо съдия и/или длъжностно лице от „Спорт Волей” правата на нарушителя за участие като състезател в състезания от спортния календар на „Спорт Волей”, респективно като служебно лице от отбор или като по друг начин ангажирано с Лигата лице, се отнемат до края на първеството.
7.4.9    Ако дисциплинарно нарушение по предходните точки бъде извършено от повече от един състезател едновременно – срещу едно и също или срещу различни лица, съдии и/или други длъжностни лица в една и съща среща – на отбора-извършител се налага наказание отнемане на от 2 до 10 точки от актива, изваждане от групата или изваждане от Лигата (по преценка на ДК за всеки отделен случай, в зависимост от степента и характера на извършеното нарушение).
7.4.10  Състезател, получил червен картон по време на дадена волейболна среща, няма право да участва в срещи от програмата на съответното състезание от спортния календар на „Спорт Волей” до произнасяне на ДК по случая.
7.4.11  На състезател, на когото са показани в една среща жълт и червен картон заради това, се налага наказание само за червения картон, като за целите на дисциплинарното наказване се отчита червеният картон, без да се взема предвид показания жълт картон.
7.4.12  Когато състезател е получил по време на срещата жълт или червен картон, при което същият състезател извърши друго дисциплинарно нарушение, включително на почивките или след края на срещата, описано в доклад на длъжностно лице, то ДК поотделно налага наказание и за получените по време на срещата картони, и за нарушението, описано в доклада.
7.4.13  За демонстративно напускане на терена от група състезатели или от целия отбор, довело до прекратяване на срещата, отборът-извършител получава служебна загуба и се наказва с допълнително отнемане на 3 точки от актива.
7.4.14  Показаните картони от съдията на срещата, описани в доклада от мача, подлежат на отмяна от ДК, в случай че това бъде поискано от съответния отбор, от състава на който е съответният играч, посредством подадена в срок жалба. Ако обаче жалбата бъде оставена без уважение, броят на показаните картони, респективно наказанията, подлежащи на налагане във връзка с получаването на картоните, задължително се удвояват.
7.4.15  Състезател с наложено наказание ЛСП за определен брой срещи или за определено време изтърпява наказанието си в отбора, където му е наложено, ако не премине в друг отбор.
В случай на преминаване на друг отбор, състезателят изтърпява, респективно продължава да изтърпява наложеното наказание в новия си отбор.
Наложените, но неизтърпяни наказания ЛСП в рамките на сезона или на състезанието, се зачитат и се изтърпяват в следващия сезон, респективно в следващото издание на съответното състезание от спортния календар на „Спорт Волей”.
–  Горните правила важат и за изтърпяване на наказания на служебни лица от отборите, както и за други лица с наложени наказания по настоящия дисциплинарен правилник.
– Счита се, че състезателят, респективно служебното или друго лице, е изтърпявало наложеното му наказание и в среща, в която е било допуснато формално нарушение на правилата, при което, независимо от това, че същата подлежи на преиграване, тя ще се отчита като проведена за целите на изтърпяването на наложеното дисциплинарно наказание.

7.5       СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ

7.5.1    Дисциплинарните нарушения се установяват и дисциплинарните наказания се налагат от Дисциплинарната комисия на „Спорт Волей”.
7.5.2    Налагането на дисциплинарни наказания е едноинстанционно.
7.5.3    Решенията на ДК са окончателни и не подлежат на обжалване пред по-горестоящ административен орган на „Спорт Волей”, но ДК може да ги преразглежда еднократно – при искане от страна на засегнатата страна, направено в срок до 24 часа, считано от обявяването на съответното решение.
7.5.4    Дисциплинарната комисия се състои от трима на брой основни членове и двама резервни членове.
Резервните членове на ДК се назначават от Главния организатор на „Спорт Волей”.          7.5.5    Резервните членове на ДК на „Спорт Волей” се привличат към участие в състава на решаващия орган на комисията на мястото на съответния основен член на ДК, когато събитията, подлежащи на разглеждане, са се случили в мач, ръководен от Главния съдия на „Спорт Волей” или администриран от Главния делегат на „Спорт Волей”.
7.5.6    Дисциплинарната комисия разглежда в закрито присъствено заседание или в закрит раздел в интернет-пространството, респективно в закрита онлайн дискусия, всички случаи на дисциплинарни нарушения, за които е била надлежно сезирана съобразно настоящия Дисциплинарен правилник.
7.5.7    Дисциплинарната комисия взема решения с мнозинство от повече от половината от всичките си членове, като член на ДК няма право да се въздържи от гласуване, освен ако не се явява лично заинтересован от решението, което е длъжен да обяви на ДК. Противното е основание за незабавното му освобождаване от състава на Дисциплинарната комисия.
7.5.8    Решенията на ДК и всякаква друга информация относно дейността на Дисциплинарната комисия се обявяват на интернет-сайта на „Спорт Волей” най-късно до 48 часа преди началото на първата среща от съответното състезание или предстоящ кръг от спортния календар на „Спорт Волей”.
7.5.9    По-късното обявяване на решение на ДК не препятства влизането му в сила, освен ако същото е било обявено по-малко от 24 часа преди началото на първата среща от съответното състезание или предстоящ кръг от спортния календар на „Спорт Волей” – с цел да се даде възможност на засегнатата страна да упражни правото си да обжалва решението на ДК по настоящия Дисциплинарен правилник.
7.5.10  Решенията на ДК влизат в сила от момента на тяхното обявяване по надлежния за това ред.
7.5.11  В случай че решение на ДК е било обявено след срока по предходната точка, същото не е в сила за съответното състезание или предстоящ кръг от спортния календар на „Спорт Волей”, а се счита за влязло в сила за непосредствено следващото състезание или кръг.
7.5.12  В случай че ДК преразгледа решението си и измени наложеното наказание, първоначалното решение на ДК ще се прилага за съответното състезание или предстоящ кръг от спортния календар на „Спорт Волей”  съответствие с направеното изменение.
7.6       ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И НАКАЗАНИЯ:

7.6.1    При получен жълт картон за техническо нарушение в рамките на първенството състезателят, който го е получил, трябва да заплати глоба в размер на 25 лева.

7.6.2    При получен червен картон или дисквалифициращо нарушение в рамките на първенството, състезателят, който го е получил, трябва да заплати глоба в размер на 50 лева.

7.6.3    Глобите по т. 7.6.1 и 7.6.2 са в сила и за техническо или дисквалифициращо нарушение на заместник, отстранен състезател, треньор, помощник-треньор или придружител на отборa.

7.6.4    Глобите по т. 7.6.1 и 7.6.2  се заплащат най-малко 20 минути преди обявения начален час на следващата среща на отбора. Ако глобата не бъде заплатена според това изискване, наказаното лице няма право да бъде вписано в тимовия лист на отбора и няма право да участва в срещата, а глобата се удържа от депозита на отбора.

Отборът е длъжен да възстанови пълния размер на депозита си най-малко 20

минути преди обявения начален час на втората среща след срещата, в която е

отсъдено съответното нарушение. Ако това изискване не бъде изпълнено, отборът

се отстранява от първенството.

7.6.5    При неявяване на отбор за насрочена среща и допускане на служебна загуба

неявилият се отбор заплаща глоба от 150 лв. и/или губи изцяло депозита си, като той се използва за покриване на разходите за непровелата се среща. Явилият се отбор записва служебна победа и не заплаща никаква такса за срещата.

7.6.6    Ако след допускане на служебна загуба поради неявяване виновният отбор желае

да продължи участието си в първенството, той трябва да плати наложената глоба и/или да възстанови в пълен размер депозита си преди началото на следващата си среща.

7.6.7    При допускане на втора служебна загуба поради неявяване на отбор виновният

отбор се отстранява от първенството и губи изцяло депозита си.

7.6.8    При допускане на служебна загуба поради възпрепятстване на нормалното

протичане на срещата или отказ да играе след разпореждане от главния (1) съдия

виновният отбор заплаща глоба от 150 лв. и/или губи изцяло депозита си, като той се използва за покриване на разходите за непровелата се среща.

7.6.9    Ръководството на „Спорт Волей” има право да не допусне дадени лица да бъдат

картотекирани за участие в първенството, както и да отстранява лица от залата по

своя преценка при провеждане на срещи от първенството.

 1. Ръководството на „Спорт Волей” има право да налага по-големи от описаните в по-горните точки наказания по своя преценка.
 2. Ръководството на „Спорт Волей” може да заведе съдебен иск срещу лица, които проявят агресивно поведение към длъжностни лица, противници, съотборници и/или

публика преди, по време и след всяка среща от първенството на „Спорт Волей”.

 

 

* При получен жълт; червен картон или др. дисциплинарно нарушение ½ от наказателната глоба отива за дарение на  кампанията на „HOLIDAY HEROES” – Спортувай с мисия! Да спортуваш е забавление, да помагаш е удовлетворение, да си герой е вдъхновение!

 

 

7.7       ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ:

7.7.1    Ако някой отбор смята, че интересите му са били сериозно накърнени от

съдийските решения по време на срещата, този отбор може да подаде контестация

непосредствено след края на срещата.

7.7.2    Задължително е капитанът на отбора, подаващ контестацията, да се подпише на

определеното за целта място в протокола, преди първия (1) съдия да подпише

протокола. Ако това не бъде извършено, контестацията не се приема.

7.7.3    В рамките на 60 минути след полагането на подписа на капитана ръководителят на

отбора трябва писмено да потвърди желанието на отбора да подаде контестация и

да внесе сума-гаранция в размер на 50 лева. Ако това не бъде извършено,

контестацията не се приема.

7.7.4    В рамките на 2 часа след полагането на подписа на капитана ръководителят на

отбора трябва да предостави в писмен вид на ДК на „Спорт Волей”

контестацията, в която трябва подробно да са описани всички причини, поради

които контестацията е подадена.

7.7.5    Ако контестацията бъде уважена от ръководството на „Спорт Волей”, сумата-гаранция се връща на отбора.

7.7.6    Ако някой отбор смята, че по време на срещата за противниковия отбор е играл

неправоспособен състезател, този отбор може да подаде контестация по правилата,

описани в точките 7.7.3 и 7.7.4. Ако такава контестация бъде уважена от ръководството

на „Спорт Волей”, сумата-гаранция се връща на отбора и той печели срещата служебно.

7.7.7    Всички контестации се разглеждат от ДК на „Спорт Волей” в срок до три дни

след подаването на контестацията.

7.7.8    Решенията на ДК на „Спорт Волей” са окончателни и не подлежат на обжалване.

7.7.9    Решенията на ДК на „Спорт Волей” се изпращат по електронната поща на двата

отбора, участвали в срещата.

 

 

 

 

 1. НАГРАДИ И НАГРАДЕН ФОНД:

 

– На отборите, класирали се на първите три места в отделните дивизии се връчват купи, медали и грамоти , предметни награди осигурени от организаторите или парньори и спонсори на Лигата.

– Шампиона на всяка дивизия получава правото да играе демонстративен мач със шампиона от БФВ и отделните първества:

* Шампиона на (А1) дивизия със шампиона от „Супер лига” на БФВ

* Шампиона на (Б1) дивизия със шампиона от „Виша лига” на БФВ

* Шампиона на (Б2) дивизия със шампи78на от „АНВГ” на БФВ

* Шампиона на (В) дивизия със шампиона от „Супер лига – жени” на БФВ

* Шампиона на (А2) дивизия със Републикански шампиона младша възраст на БФВ

– Шампиона на отделната дивизия получава събралия се паричен награден фонд от всеки кръг от конкретната девизия за подкрепа на заявената в началото на сезона кампания за подобряване на волейболната среда в България.

– Получават се и индивидуални награди: Носителите на наградите се определят на база на статистиката от срещите, мненията на участващите отбори и решение на Организаторите. като е задължително състезател да е взел участие в поне 6 (за мъже) / 5 (за жени) срещи от редовния сезон или 6 (за мъже) / 3 (за жени) срещи от плейофите, за да може да получи съответната награда.

Възможно е да бъдат присъдени и други индивидуални и/или отборни награди.

– За всички отпаднали отбори на отделните дивизии се дава грамота – благодарност за участие в лигата на „Спорт Волей” както и предметни награди осигурени от организаторите или парньори и спонсори на Лигата.

 

 1. МАЧ НА ЗВЕЗДИТЕ:

Веднага след края на първенството се провежда демонстративен Мач на звездите, в който

участват 24 състезатели (картотекирани състезатели в лигата), определени от ръководството на “Спорт волей”.

Разходите за Мача на звездите се поемат изцяло от ръководството на “Спорт волей”.

 

 1. ПРИЛОЖЕНИЯ: (СПИСЪК ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ)

 

За участие в Турнира е необходимо изготвяне и представяне на следните документи от състезателите:

– Списък на състава на отбора, съдържащ трите имена и ЕГН на състезателите, според извършената интернет регистрация.

– Представяне на лична карта на всички състезатели на отбора пред съответният координатор – след потвърждаване на съответствието на данните с въведените при интернет регистрацията се връщат на състезателите.

– Документ за преминат предсъстезателен медицински преглед на състезателите с вписана дата и място на прегледа, име на лекаря и печат на здравното заведение, с който се удостоверява, че всяко от прегледаните лица е годно да вземе участие в предстоящия етап на Лигата. Медицинският преглед е валиден при условие, че е извършен не по-рано от три дни преди началото на участието на лицето. Документът се представя преди началото на участието в лигата и се съхранява единствено от регионалния кординатор, а след приключването на участието се предава на Националния координатор – Организаторите.

– Списък-декларация по образец, подписана от всеки състезател, с която той освобождава от отговорност Организаторите, в случай че претърпи злополука или здравословен проблем по време на участие в Лигата, по образец, публикуван на официалната интернет страница на Лигата „Спорт Волей”. Декларацията се представя преди началото на участието в Лигата и се съхранява от регионалния кординатор, а след приключването на участието се предава на Националния координатор – Организаторите.

 

* При отразени промени в състава,  следва да се подготвят нов документ за предсъстезателен медицински преглед и нова декларация.

* При изискване от страна на Организаторите всеки участник е задължен да представи личната си карта за проверка във всеки един момент на Лигата.

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

Със записването си за участие в Лигата всеки участник изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от Организаторите и изпълнителите, с които си е послужил за организиране и провеждане на Турнира.

Личните данни на участниците ще се събират и обработват само доколкото това е необходимо за организиране, провеждане и контрол по спазването на правилата на Лигата и ще бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Със записването си за участие в Турнира участниците се съгласяват и оторизират Организаторите свободно и неограничено да използват, възпроизвеждат, показват по всякакъв начин и навсякъде в аудио, печатни и видео материали имена, снимки, образи, участието (играта) на състезател/ ите за целите на популяризиране на Лигата, както и за целите на търговска, маркетинг и PR комуникации на „Спорт Волей БГ”, за което Организаторите не дължат заплащане.

 

 

Забележка: За всички неуредени от този Правилник въпроси се прилагат „Правилата на волейболната игра”, удобрени от FIVB.

 

По преценка на Организаторите правилата подлежат на промяна по всяко време на сезона. Направените промени се публикуват на офицялната интернет страница на „SportVolley League”.